ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ

ಅರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪು (EWS)/ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (LIG)/ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (MIG) ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ನಗರೀಕರಣದ ಯೋಜಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (URBAN) - ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಖರೀದಿ/ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್/ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoHUPA) ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

PMAY ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under PMAY makes thehome loan affordable as the subsidy provided on the interest component reduces the outflow of the customer on the home loan. The subsidy amount under the scheme largely depends on the category of income that a customer belongs to and the size of the property unit being financed.

ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

EWS/LIG ಕೆಟಗರಿ:

LIG and EWS categories are defined as those whose annual household incomes are above ₹3 lakh but below ₹6 lakh .The beneficiaries belonging to the Economically Weaker Section (EWS) and Lower Income Group (LIG) categories are eligible for a maximum interest subsidy of 6.5%, provided that the unit being constructed or purchased does not exceed the carpet area requirement of 60 square metres (approximately 645.83 square feet). The interest subsidy is limited up to a maximum loan amount of ₹6 lakh.

2017ರ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು (MIG) ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ MIG 1 ಮತ್ತು MIG 2.

MIG 1 ಕೆಟಗರಿ:

MIG 1 category is defined as the one with household income of above ₹6 lakh but below ₹12 lakh. The beneficiaries in the MIG- 1 category are eligible for a maximum interest subsidy of 4 %, provided that the unit being constructed or purchased does not exceed the carpet area requirement of 160 square metres (approximately 1,722.23 square feet). This subsidy is however limited to a maximum loan amount of ₹9 lakh over a home loan tenure of up to 20 years.

MIG 2 ಕೆಟಗರಿ:

MIG 2 category is defined as the one with household income of above ₹12 lakh but below ₹18 lakh.The beneficiaries of the MIG- 2 category are eligible for a maximum interest subsidy of 3%, provided that the unit being constructed or purchased does not exceed the carpet area requirement of 200 square metres (approximately 2,152.78 square feet). This subsidy is however limited to a maximum loan amount of ₹12 lakh over a home loan tenure of up to 20 years.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ

 1. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ / ಅವಳ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
 2. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 3. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ PMAY ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
ಫಲಾನುಭವಿ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ವಯಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ MIG ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು)

ಕವರೇಜ್:

ಜನಗಣತಿ 2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಯೋಜಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.

PMAY ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು

CLSS ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ EWS ಮತ್ತು LIG MIG 1 ** MIG 2 **
ಅರ್ಹತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ (₹) Upto ₹6,00,000 ₹6,00,001 to ₹12,00,000 ₹12,00,001 to ₹18,00,000
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ-ಗರಿಷ್ಠ (sqm) 60 sqm 160 sqm 200 sqm
ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (%) 6.5% 4.00% 3.00%
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ₹6,00,000 ₹9,00,000 ₹12,00,000
ಲೋನ್ ಉದ್ದೇಶ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಖರೀದಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 31/03/2022 31/03/2020 31/03/2020
ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ (₹) 2.67 Lacs 2.35 Lacs 2.30 Lacs
ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ಹೌದು * ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

* ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

*ದಿನಾಂಕ 15.03.2018 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಕರ ಸಂಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರು (ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜಂಟಿ ಒಡೆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಹರು, ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದ ಅರ್ಹತೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

**MIG - 1 & 2 ಲೋನ್ಗಾಗಿ 1-1-2017 ರ ರಂದು/ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು

 1. MIG ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ(ಗಳು) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
 2. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಲೋನ್ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (NPV) 9% ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 5. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋನ್ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
 6. ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ.

*ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ www.mhupa.gov.in

ಗಮನಿಸಿ: CLSS ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವೇಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿವಿಡಿಗಳು ಅರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು.

 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?(CLSS)?

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆದಾಯದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು??

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ವಯಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ MIG ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು)

EWS, LIG ಮತ್ತು MIG ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು??

ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ??

ಇಲ್ಲ.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನ ಅಥವಾ ಸಹ-ಒಡೆತನ EWS ಮತ್ತು LIG ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ MIG ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಷರತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ.

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು??

ಲೋನ್ ವಿತರಣೆ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು NHB ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ NHB ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ??

 1. ಲೋನ್ ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NHB) ಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ NHB ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು NPV (ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 9% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. NHB ಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತದ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EMI ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಲೋನ್ ಅವಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಫಲಾನುಭವಿದಾರರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೇ??

ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನಿನಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ??

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲಗಾರ ವಸತಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಆದರೆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನ್‌ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ (CLSS) ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು?(CLSS)?

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್.

PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ?

ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.

NRI ಗಳು PMAY ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು.

ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!